per a la teva tranquil·litat

Política de privacitat i tractament de dades

Protecció de dades

S’informa a l’alumne que les dades de caràcter personal que ell/ella mateix/a ha facilitat expressament en el present contracte seran custodiades en un fitxer segur i no es traspassaran a terceres persones. L’interessat/da podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant-nos un e-mail a lopd@doquagroup.com, sol·licitant la baixa del servei d’informació.

Política de privacitat

La present política de privacitat té per objecte donar compliment al deure de transparència en el tractament de les seves dades personals, permetent als usuaris del lloc web https://www.doquaedu.com (d’ara endavant, la “Web”) consultar el detall dels diferents tractaments que es realitzen a conseqüència del seu accés i ús d’aquest lloc web.
L’informem que el responsable dels tractaments informats en la present política de privacitat és:

 • DOQUA TEACHERS SOLUTIONS, S.L. (“DOQUA”)
 • CIF B25710427
 • Domicili a Carrer Pere Cabrera, 16 4º-F 25001 – Lleida.
 • Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida
 • Telèfon: 973 720 554 | 621 353 339

Per a vetllar pel lleial i transparent tractament de les seves dades personals, vostè pot sol·licitar més informació sobre els tractaments realitzats en qualsevol moment a DOQUA, escrivint amb l’assumpte “Protecció de Dades” a lopd@doquagroup.com

La visita al lloc web no obliga a facilitar cap informació personal, a excepció de determinades funcionalitats que depenen de l’ús de cookies, tal com s’informa en la Política de Cookies.

No obstant això, la utilització del servei de formacions, cursos i escola d’estiu gestionades per DOQUA sí que requereix que faciliti determinades dades personals, indicat en el formulari corresponent, i implica el seu tractament per part de DOQUA amb les finalitats i les bases de legitimació que s’indiquen a continuació.

La negativa a proporcionar aquestes dades suposa la impossibilitat de tramitar les sol·licituds o contractacions realitzades. Complementàriament, a través d’aquests formularis podrà facilitar altres dades addicionals que consideri oportunes.

Com a titulars de les seves dades personals, els usuaris seran responsables que les dades que facilitin a DOQUA siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, respondran de la veracitat de totes les dades que comuniquin i hauran de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

Igualment, seran responsables de les informacions falses o inexactes que proporcionin i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a DOQUA o a tercers.

DOQUA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats que es detallen a continuació sobre les bases de legitimació següents:

 • Tramitar la seva sol·licitud d’inscripció als cursos, tallers o jornades.

La base de legitimació per al tractament de les seves dades personals és la necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa en són part

 • Registre i accés al campus virtual de l’alumnat a través de l’eina informàtica del lloc web propietat de DOQUA, on trobarà material didàctic, cursos i formacions disponibles segons el servei contractat.

La base de legitimació per al tractament de les seves dades personals és la necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa en són part.

 • Resoldre i atendre els dubtes sorgits sobre els diferents tràmits.

La base que legitima el tractament és l’execució del contracte de l’article 6.1. b) del RGPD sobre la base de la subscripció per part de l’alumne del contracte de curs, formació o escola d’estiu, així com dels termes i condicions d’ús de la plataforma.

 • Captació de la seva imatge/veu durant la celebració de l’activitat o servei a la que s’inscriu a efectes de documentar, fer difusió als nostres webs o xarxes socials i incorporar-les en materials de comunicació a efectes d’informar sobre els serveis i les activitats que DOQUA realitza. Per aquest motiu, i independentment de si vostè ha prestat el seu consentiment, s’adverteix als assistents a la sessió online que l’activació de la càmera i/o del micròfon durant la sessió, serà considerada a tots els efectes com autorització a DOQUA per fer-ne ús de la seva imatge i/o veu i de les dades personals associades a les mateixes per a les finalitats indicades.

La base de legitimació és el consentiment que vostè té l’opció d’atorgar-nos. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la seva adreça electrònica lopd@doquagroup.com

 • Enviar-li informació promocional,  través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents, sobre els nostres productes i serveis. Conservarem les seves dades durant com a màxim dos anys. Després, continuarà rebent aquestes comunicacions, tret que abans exerceixi el seu dret d’oposició al tractament amb finalitats publicitaris.

La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè per a l’enviament de comunicacions comercials a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents, en aquest sentit, la pròpia Llei de Societat de Serveis d’Informació (d’ara endavant, la “LSSI”) permet al prestador l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot moment podrà oposar-se al tractament de les teves dades per a aquesta finalitat, de manera gratuïta, i en cada comunicació electrònica realitzada, vostè podrà donar-se de baixa per a deixar de rebre aquest tipus de comunicacions. Així mateix, l’apartat “Drets” de la present Política es descriu la manera de sol·licitar la baixa d’aquesta mena de comunicacions.

 • Whatsapp / twitter/ facebook / instagram / youtube / email

Es podran recollir i tractar dades per qualsevol de les fonts anteriorment esmentades relacionades amb Doqua.

 • Elaboracions de perfils

Es podran elaborar perfils per tal d’adaptar millor les ofertes a les necessitats del perfil elaborat.

Les seves dades personals objecte de tractament són les següents:

 • Dades facilitades directament per l’usuari:

Dades identificatives (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i dades de contacte (adreça electrònica/postal i telèfon)

Dades d’afiliació a la Seguretat Social i dades fiscals: dades relatives a la seva afiliació a la Seguretat Social en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària

 • Dades facilitades per vostè en altres canals o vies:

Dades sobre comportament i interacció entre les parts: Dades de navegació en la web o aplicacions mòbils a través de cookies o altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades: informació recaptada de la navegació que realitzi en aquestes, en el cas que hagi acceptat l’ús de cookies i tecnologies similars en els seus dispositius.

Les dades personals no seran transmesos a tercers, excepte en els següents suposats:

 • Prestadors de serveis tecnològics i de serveis derivats de la relació contractual.
 • Administracions públiques (com, per exemple, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Tributària, la Seguretat Social, l’autoritat en l’àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals DOQUA està subjecta per raó de la seva activitat.

Les seves dades personals podran ser comunicats a destinataris situats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent països que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, els mateixos seran tractats amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola i, així mateix, s’implementaran les garanties que li indiquem a continuació:

 • Categoria de destinatari: Prestadors de serveis tecnològics i de màrqueting
 • País: Espanya
 • Garantia: Clàusules Contractuals Tipus, adoptades per la Comissió Europea el 4 de juny de 2021 (Text pertinent a l’efecte del EEE) (2021/914/UE). Pot consultar-les aquí

DOQUA conservarà les seves dades personals tractades depenent de la fase en què es trobi:

 • Sol·licitud d’informació: Quan sol·liciti informació sobre els nostres serveis, conservarem les seves dades durant el termini de 2 anys.
 • Realització de cursos, formacions i/o escola d’Estiu. Quan contracti un servei de DOQUA conservarem les seves dades durant el termini de 10 anys.

Tot això sense perjudici que aquest termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o existeixin tractaments particulars derivats de la relació contractual que continuïn vigents amb posterioritat a aquest termini.

En relació a les imatges preses per sistemes de vídeo vigilància, es conservaran durant un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservats per a acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Podrà exercitar els seus drets, en qualsevol moment i de manera gratuïta, enviant un correu electrònic a l’adreça hola@doqua.cat o un escrit a dirigit a Carrer Pere Cabrera, 16 4º-F 25001 – Lleida, per a:

 • Obtenir confirmació sobre si DOQUA està tractant dades personals que el concerneixen.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular (en concret, als tractaments emparats en interès legítim de DOQUA). DOQUA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Revocar els consentiments atorgats (inclòs l’enviament d’informació comercial). La revocació no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 • Limitar el tractament de les seves dades, quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades que poguessin haver estat adoptades.
 • Sol·licitar la posada a la disposició dels aspectes essencials de l’acord de corresponsabilitat entre les entitats de DOQUA.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Igualment, podrà interposar una reclamació davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o bé a través de la seva adreça electrònica dades.accio@gencat.cat., quan consideri que s’han vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable per a la protecció de les seves dades personals.

DOQUA tractarà les seves dades personals de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

DOQUA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi d’adaptar-la a les seves necessitats o les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà els canvis introduïts i els publicarà en aquest lloc web, de manera que pugui accedir a ells en tot moment i de manera senzilla.

Doqua Teachers Solutions, SL

B25710427

Contacte

🗓 Dll-Dv | 9-15h

📍C. Pere Cabrera, 16 4F Lleida

📩 hola@doquaedu.com

📲 973 720 554 | 649 847 913

Obrir xat
💬Necessites ajuda (9-15h dl-dv)
Hola! 🙋🏼‍♀️
Podem ajudar-te tan si tens dubtes com si ja és centre Doquaedu i t'hem d'assessorar. Envia'ns un missatge i et contestem l'abans possible.