Les proves d'avaluació

Activitats d’avaluació, en format de: o treball d’aprofundiment, o d’ampliació, o de transferència de coneixements; per comprovar l’assoliment competencial del treball fet a l’aula. Trobareu proves amb quatre preguntes graduades per nivell de complexitat coherents i fidels al treballat a les situacions d’aprenentatge corresponents.